Hoe bepalen we het niveau?

Hoe bepalen we het niveau?

Om de leerlingen zoveel mogelijk op hun niveau uit te blijven dagen volgen we de leerlingen door middel van observaties en toetsing. In groep 1 en 2 volgen we de leerlingen door middel van observaties. Vanaf groep 3 volgen we de prestaties op de korte termijn door te kijken hoe de dagelijkse opdrachten binnen de weektaak worden uitgevoerd, op de middellange termijn door middel van de bij de methode horende toetsen en op de langere termijn door het afnemen van onafhankelijke toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem. Aan het einde van groep nemen we de CITO eindtoets af. Hiermee monitoren wij, de Stichting OPO IJmond en de inspectie de eindopbrengsten van de school. 

Wij scoren gelukkig al jaren op (meer dan) voldoende niveau. Ongeveer 75% van onze leerlingen stroomt de laatste 5 schooljaren uit naar HAVO/VWO vervolgonderwijs. Wij zijn trots op al onze leerlingen ongeacht welk niveau ze behalen omdat ze (in de meeste gevallen) het uiterste uit zichzelf hebben weten te halen! 

We handelen op de deze resultaten door passend aanbod voor iedere leerling te organiseren. Natuurlijk doen we dit zoveel mogelijk groepsgewijs. Het kan zijn dat voor uw kind andere toetsing nodig is om op een goede manier aan te sluiten bij de ontwikkeling. In groep 1 en 2 nemen wij geen toetsen van het leerlingvolgsysteem af. De leerkrachten kunnen door het volgen van de leerlingen binnen ons observatiesysteem dorr prima aansluiten bij het diverse niveau van onze kleuters. 

  • Komt uw kind als vierjarige bij ons op school?

Dan vult u als ouder een startvragenlijst in waarmee u aangeeft hoe u uw kind ziet. U doet dit vóórdat uw kind bij ons begint, dus wanneer het nog niet is beïnvloed door school. Nadat uw kind is gestart in groep 1 vult de leerkracht dezelfde lijst in. Deze twee vragenlijsten vergelijken we met elkaar en dit samen vormt de basis van onze begeleiding. Natuurlijk speelt de informatie van de voorschoolse voorziening (peuteropvang, dagverblijf, etc.) ook een rol. We organiseren zoveel mogelijk een warme overdracht (persoonlijk contact) voor onze nieuwe kleuters. In het geval van zorg kan ook de intern begeleider betrokken worden.