Kernwaarden

De 5 +1 kernwaarden van het daltononderwijs

 

Onze 5 dalton + 1 kernwaarden:

  Nederlandse Dalton Vereniging

 

SAMENWERKING

Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een daltonschool is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een aantal medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering.

Waaraan merk je dit als leerling?

Onze leerlingen werken elke week / twee weken met een andere leerling (maatje) samen aan bepaalde opdrachten. Op geregelde tijden werken wij groepsdoorbrekend samen, waarbij we leerlingen van diverse groepen aan elkaar koppelen.

 

VRIJHEID en VERANTWOORDELIJKHEID

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

Waaraan merk je dit als leerling?

Onze leerlingen moeten – binnen de gestelde grenzen – zelfstandig of samen met hun maatje hun werkzaamheden op de taak plannen, uitvoeren en hiervoor verantwoordelijkheid nemen. Rust en netheid speelt een belangrijke rol. Leerlingen leggen achteraf verantwoording af over hun werk, het proces en de gemaakte keuzes.

ZELFSTANDIGHEID

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren, moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid stimuleert leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hen effectief en verantwoord zijn.

Waaraan merk je dit als leerling?

Na korte instructies op maat, werken onze leerlingen individueel of met hun eigen maatje aan de eigen taak die zoveel mogelijk op maat is samengesteld. De leerkracht geeft instructie, coacht en begeleidt hierbij.

EFFECTIVITEIT

Dalton is een maatregel om effectiever te werken: ‘a simple and economic reorganization of the school‘. Helen Parkhurst – een Amerikaanse pedagoge die aan de wieg stond van daltononderwijs – wil met haar Dalton Plan het schoolse leren doelmatiger maken. Daarom zijn effectiviteit en efficiency al vanaf het begin twee belangrijke begrippen. Effectiviteit en efficiency vooronderstellen duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. Parkhurst vindt dat het onderwijs een brede functie heeft. Onderwijs behoort kinderen en jeugdigen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en samenleven. Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Parkhurst wil omwille van de efficiency leerlingen juist verantwoordelijkheid in handen geven. Zij stelt dat als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs dan veel effectiever is dan het stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf doorlopen heeft. Parkhurst maakt in haar Dalton Plan van kinderen als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren.

REFLECTIE

Reflectiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk. Op veel daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. In zulke gesprekken kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. Over andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt op een daltonschool reflecteert over zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats.

+ 1 CREATIVITEIT

Creativiteit is een kernwaarde die de Brederode Daltonschool heeft toegevoegd als eigen kernwaarde naast de vijf kernwaarden beschreven door de Nederlands Dalton Vereniging. Creativiteit is het vermogen om nieuwe ideeën, benaderingen, oplossingsstrategieën en inzichten buiten de gebaande paden te benutten. Wij vinden dit belangrijk want het vraagt effectieve en efficiënte technieken, out of the box denken, toegepaste verbeeldingskracht, af durven van het bekende, nieuwsgierigheid, onderzoekende houding, samenwerken. Behoefte aan creativiteit neemt toe, omdat kennis vrij beschikbaar is via internet.  

Daarnaast wordt op school wordt veel aandacht besteed aan handvaardigheid, drama en tekenen. Onze leerlingen zijn gewend om ruim te denken en zelfstandig oplossingen te bedenken.

Kennismaken? Maak een afspraak!