Medezeggenschapsraad MR

Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school. U kunt de MR vergelijken met een ondernemingsraad in bedrijven en organisaties. In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is bepaald dat elke basisschool een MR moet hebben.

Leden

De MR bestaat uit:

1. vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding)

2. vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding)

Onze MR bestaat uit 6 leden.

In het schooljaar 2018-2019 bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding
Lourens Bolt (groep 5 en groep Zonnebloem)
Carlijn Zandbergen ( groep 3b en groep Roos) 
Michiel Klein (groep 6a en groep 4)

Personeelsgeleding
Jiska Nijssen (leerkracht van groep Roos en groep 4)
Wilma Jonker (leerkracht van groep 4)
Nina van Dord (leerkracht van groep 8)

Verkiezingen

Wie uiteindelijk mogen meepraten en meebeslissen in de MR wordt bepaald door verkiezingen. MR-leden worden gekozen voor een termijn van 3 jaar.

Wat doet de MR?

De MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school. Vanuit de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft de MR instemmings- of adviesbevoegdheid. Dit houdt in dat het beleid van de school pas mag worden uitgevoerd nadat de MR heeft ingestemd of een positief advies heeft gegeven. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR vergaderingen kunnen gaan over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het veiligheidsbeleid, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, (ver)nieuwbouw of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

Vergaderingen

De MR vergadert gemiddeld 5 keer per jaar. De vergaderingen zijn deels openbaar en deels gesloten. Voor het openbare gedeelte zijn ouders/verzorgers welkom om als toehoorder de vergadering bij te wonen. Ca. 3 dagen voor de MR-vergadering is de agenda terug te vinden op deze site.

Agenda MR 11 april 2019

  • Opening
  • Notulen van de vorige vergadering
  • HB Klas; concept beleidsplan
  • Ontwikkelingen Dalton onderwijs
  • WVTTK