Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad

Komende vergaderingen

Wilt U een vergadering bijwonen? Graag tijdig aanmelden als toehoorder.

Over de MR

De wet heeft leerkrachten en de ouders de mogelijkheid gegeven om mee te denken en mee te besluiten op beleidsmatig niveau in de medezeggenschapsraad. De rechten van deze raad liggen vast in het medezeggenschapsreglement. Het bestuur van de school moet bij bepaalde beslissingen de instemming van de MR hebben. Bij een aantal andere zaken heeft de MR een adviesrecht. De MR op onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Voor de MR zijn er driejaarlijkse verkiezingen. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn –tenzij anders vermeld- openbaar.

De MR is eigenlijk een bijzondere vorm van betrokkenheid, namelijk eentje die vastgelegd is in de wet. De schooldirectie en het bestuur moeten rekening houden met de MR, die op een groot aantal zaken een instemming- en adviesrecht heeft. De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt de ouders van onze leerlingen en is gesprekspartner voor onderwijszaken binnen de school. Ons doel is de kwaliteit en veiligheid van de school en onze leerlingen te borgen.

Om de juiste resultaten te bereiken, is goede communicatie van belang. Voor persoonlijke zaken m.b.t. een individuele leerling, is de eigen leerkracht of de directeur het eerste aanspreekpunt. Voor zaken die het onderwijssysteem of bijvoorbeeld de veiligheid van de leerlingen raken, komen wij graag in contact. We nodigen jullie daarom ook van harte uit om een van ons aan te spreken op het schoolplein of te benaderen via ons algemene emailadres  mrbrederodedalton@OPOIJMOND.NL 

De MR komt, verspreid over het schooljaar, gemiddeld 6 keer bijeen. De vergaderdata zijn terug te vinden op de website van onze school. Het streven is om de agenda daar 3 dagen vooraf te publiceren. Een deel van de agenda is openbaar en een deel is gesloten. Dat wordt in de agenda duidelijk aangegeven. 

De MR stelt een goede communicatie zeer op prijs. 

Samenstelling MR

De samenstelling van de MR voor schooljaar 2020- 2021 is als volgt:

Ouders:  Thorsten Gragert, Maartje Veldkamp en Carlijn Zandbergen (voorzitter)

Leerkrachten: Nina van Dord, Henk Zwagerman en Sonja de Jong (secretaris)

Documenten

Jaarverslagen

Afgelopen vergaderingen

Reglementen