Zorg voor jezelf,

elkaar en voor de wereld

Daltononderwijs, de 5 kernwaarden uitgelegd

Wij geloven dat een kind blij naar school gaat en fluitend weer thuis komt, als hij wordt uitgedaagd, vertrouwen ervaart en vriendschappen kan sluiten. Hierdoor wil en kan een kind zich ontplooien als een positief, verantwoordelijk en zelfstandig mens waarbij hij of zij in contact met anderen leert samenwerken, met respect en waardering voor individuele verschillen.

Onze 5 kernwaarden zijn leidend voor al ons handelen. Het geven van vertrouwen aan en het hebben van vertrouwen in het kind, de ouders én het schoolteam is hier de basis!

Kernwaarden in woord en beeld

Verantwoordelijkheid

Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen vanuit vrijheid en vertrouwen verantwoordelijk te maken voor de eigen keuzes ,ontwikkelen zij een actieve leerhouding. We geven de leerling hiermee eigenaarschap en zelfvertrouwen.

Zelfstandigheid

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren, moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn.

Samenwerking

Wij zien onze school als minimaatschappij; een oefenplek voor later.  Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen is voor ons een doel op zich. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een aantal medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Onze daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering.

Effectiviteit

Effectiviteit en efficiency zijn voor onze school twee belangrijke begrippen. Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Dit zie je vooral terug in onze manier van instructie geven, het groepsdoorbroken passend maken van aanbod  en onze focus op duurzaamheid. Als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen, die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, dan is het onderwijs veel effectiever is dan het stilzit- en luisteronderwijs. Onze stelling is dan ook: “Op een goede daltonschool is het zelden helemaal stil!”

Reflectie

Reflectiviteit nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk neemt op onze daltonschool een  belangrijke plaats in. We voeren dagelijks gesprekken met kinderen over hoe ze iets hebben aangepakt. Wat ging er goed ging en dus kan worden verstrekt. Wat kan er anders en wat is daarvoor nodig. Over andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Ieder teamlid dat werkt op een daltonschool reflecteert over de onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats.

De 5 kernwaarden in uitvoering

De 5 kernwaarden zijn bij ons leidend voor onze dagelijkse onderwijspraktijk. Ook in onze communicatie met kinderen, ouders en andere partners zijn onze kernwaarden steeds terug te zien. Hoe zie je dit terug in praktijk van alle dag?  Een kort inkijkje:

Verantwoordelijkheid

Je plant je eigen weektaak in.

Zelfstandigheid

Wat je zelf kan, doe je ook zelf.

Samenwerking

Je kan met iedereen samenwerken.

Effectiviteit

Je volgt alleen instructie die jij nodig hebt.

Reflectie

Je hebt 2 portfoliogesprekken per schooljaar over je ontwikkeling met je ouders en de leerkracht.

Profiteren van elkaars kennis

We voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor ‘onze’ kinderen. Die verantwoordelijkheid mag niet afhankelijk zijn van personen, maar moet structureel geregeld zijn in hoe we de dingen met elkaar doen. Daarvoor organiseren we een doorgaande lijn die onderwijs, peuteropvang en buitenschoolse opvang logisch en soepel met elkaar verbindt. Wij ontwikkelen een gezamenlijk programma en profiteren van elkaars kennis om kinderen optimaal voor te bereiden op de wereld van morgen.

Ouder aan het woord:

“Mijn kind wordt gezien! Er wordt steeds samen met mijn kind gekeken waar kansen liggen. Omdat de portfoliogesprekken worden gevoerd samen met mijn kind, kan ik goed inschatten waar we mijn kind kunnen ondersteunen in de ontwikkeling. We doen het echt samen! ”

Caroline, moeder van EP, groep 3

Kom kennismaken

We laten jullie graag zien hoe dit eruit ziet op onze school. Jullie zijn van harte welkom om kennis te maken en nog veel meer te zien over onze kernwaarden in de klas en in de school!

Ook werken bij een bevlogen onderwijsinstelling?

Deze school maakt deel uit van IJmare waar alle mogelijkheden zijn om je verder te ontwikkelen als leerkracht of als ondersteunende professional. Met 16 scholen en ruim 350 gedreven collega’s gaan wij elke dag voor het best mogelijke onderwijs in de IJmond.