Samenwerking tussen school en ouders

Kinderen hebben de beste kans op een positieve ontwikkeling als school en ouders zo optimaal mogelijk samenwerken. Wij zien ouders dan ook als experts van hun kind en de school als expert op het gebied van onderwijs.

Rollen van ouders in de school

Naast individuele contacten met de leerkracht, betrekken wij ouders bij onze school op een aantal vaste momenten in het schooljaar.

Medezeggenschapsraad

De wet heeft leerkrachten en de ouders de mogelijkheid gegeven om mee te denken en mee te besluiten op beleidsmatig niveau in de medezeggenschapsraad. Het bestuur van de school moet bij bepaalde beslissingen de instemming van de MR hebben. Bij een aantal andere zaken heeft de MR een adviesrecht.

In het schooljaar 2022-2023 zijn we gestart met een bijna geheel vernieuwde Medezeggenschapsraad. Op de foto van links naar rechts: Lobke Borsboom (ouderlid en secretaris), Michael Bos (personeelslid), Maartje Veldkamp (ouderlid en voorzitter), Sabrina Andrea (ouderlid), Kim van der Heide (personeelslid) en Susanne Kerssens (personeelslid).

Goede communicatie

Om de juiste resultaten te bereiken, is goede communicatie van belang. Voor persoonlijke zaken m.b.t. een individuele leerling, is de eigen leerkracht of de directeur het eerste aanspreekpunt. Voor zaken die het onderwijssysteem of bijvoorbeeld de veiligheid van de leerlingen raken, komt de MR graag in contact. We nodigen jullie daarom ook van harte uit om een van ons aan te spreken op het schoolplein of te benaderen via ons algemene emailadres: mrbrederodedalton@ijmare.nl De MR komt, verspreid over het schooljaar, gemiddeld 5 keer bijeen. De vergaderdata zijn terug te vinden op deze website. Het streven is om de agenda daar 3 dagen vooraf te publiceren. Een deel van de agenda is openbaar en een deel is gesloten. Dat wordt in de agenda duidelijk aangegeven.

Ouderraad

De ouderraad houdt zich bezig met de organisatie van festiviteiten en speciale activiteiten binnen en buiten de school. De ouders van de OR spelen hierin een organiserende en uitvoerende rol. Bij de uitvoering van de evenementen wordt echter ook een beroep gedaan op hulp van andere ouders. De dagelijkse coördinatie ligt bij het bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, die drie jaar zitting houden in het bestuur. De ouderraad vergadert ongeveer 3x per jaar.

Samenwerking docententeam

Voor een optimale samenwerking met het docententeam, wonen een of twee leerkrachten de ouderraadsvergaderingen bij. Informatie over de ouderraad vindt u op de informatiepagina van de website van school. Daar vindt u ook het reglement van de ouderraad. Activiteiten en vergaderingen van de ouderraad worden opgenomen in de jaarkalender. De ouderraad is bereikbaar via het mailadres: orbrederodedalton@ijmare.nl